NARKOTIKAHUNDAR

Hundar under utbildning och i tjänst - samtliga hundar är utbildade enligt polisens och tullens kravspecifikation för narkotikahund.

FELIX


HUNDFÖRARE: LOUISESTINA


HUNDFÖRARE: LOUISE


Under utbildning

LEXIE


HUNDFÖRARE: AnnikaZAGA


HUNDFÖRARE: ANNIKA


Under utbildning

Regelverk för narkotikasök med hund i vård och omsorgsmiljöer


För en förebyggande insats med narkotikahund krävs att skolan har upprättat en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans lokaler.

  • Sökning med narkotikahund i förebyggande syfte måste ske på skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott. Om narkotika påträffas under sökningen övergår den brottsförebyggande verksamheten i brottsutredande verksamhet.
  • Elever och föräldrar ska känna till och informeras om att narkotikahund kan förekomma.
  • Vid misstanke om brott tillkallas istället polis som kan göra narkotikasök med hund och ingripa och efter beslut av åklagare göra en husrannsakan i de fall det inte är ett allmänt utrymme.


Hundsök av privata aktörer


  • Vid samarbete med en privat aktör behöver ett särskilt avtal upprättas som reglerar villkoren för samarbetet och följer riktlinjerna i polisens utlåtande.
  • Privata aktörer får endast söka narkotika i förebyggande syfte. Skulle ett fynd göras ska polis tillkallas och ingripa efter beslut om husrannsakan.
  • En privat aktör kan inte på eget initiativ öppna skåp eller gå in i lokaler/rum. Skåp kan öppnas av rektor. De får inte heller göra riktade sök på personer.
  • Det finns idag ingen certifieringsstandard för utbildade narkotikahundar. Kvaliteten i utbildningen kan därför variera och beställaren/skolan behöver därför själv skaffa information om och göra en bedömning av tjänstens kvalitet. Be alltid om att få ta del av kursintyg, information om certifiering och utbildningsplan etc.

Hundar i vård och omsorg - hygien och smittspridning


Om hundar används inom området vård och omsorg är det viktigt att arbetet, liksom vid alla insatser inom vård och omsorg, sker utifrån verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Det innebär bl.a. att verksamheterna gör en riskanalys, vidtar förebyggande åtgärder, ser till att det finns etablerade rutiner samt ansvarar för att hunden och dess förare har adekvat utbildning för sin uppgift. Det är olämpligt att hundar vistas okontrollerat i en vård- eller omsorgsverksamhet, vare sig det sker regelbundet eller tillfälligt.


En förutsättning för ett lagenligt arbete med hund inom vård och omsorg är att verksamheten följer de krav som finns när det gäller ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, egenkontroll enligt miljöbalken och för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att förtydliga lagstiftningens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete finns Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete förtydligar kraven arbetsmiljölagstiftningen, bl.a. ska arbetsgivaren varje år följa upp och dokumentera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt dessa föreskrifter och allmänna råd ska de verksamhetsansvariga se till att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. I ansvaret ligger att säkra kvaliteten för den enskilde likväl som för personal och andra personer som kan komma att vistas i eller besöka verksamheten. Det finns även speciella
kvalitets- och säkerhetsaspekter för verksamheten utifrån hundens perspektiv, bl.a. när det gäller den plats där hunden vistas. Det är en förutsättning att de verksamhetsansvariga har kunskap om vilka
regelverk som finns när hundar används och ser till att alla som arbetar inom verksamheten följer lagstiftningens krav. Det gäller såväl kvalitet och säkerhet för den enskilde som arbetsmiljö, djur-, smitt- och hälsoskydd.


Narkotikahund Skåne bistår er gärna i processen att ta fram riskanalys och stöd för regelverken.